El port Advertiments De Seguretat

Advertiments De Seguretat

NORMES D'ACTUACIÓ

SI DESCOBREIX UN INCENDI

 • Comuniqui'l immediatament als mariners de guàrdia o a l'oficina del Club / Torre de Control.

 • Si es troba en la seva embarcació utilitzi l'emissora de VHF en canal 9.

 • Una vegada hagi comunicat l'emergència comprovi que no hi hagi ningú a l'interior del local o de l'embarcació.

 • Si el foc és accessible busqui i utilitzi els EXTINTORS de mà amb la major rapidesa i intenti contenir o extingir el foc, en breu acudirà personal ensinistrat en situacions d'emergència per a ajudar-lo.

 • Mantingui la calma. No cridi ni corri. Si es pren la seva roba, tendeixi's en el sòl i rodi.

 • Si hi ha fum abundant, gategi.

 • Abandoni el lloc seguint la senyalització de les vies d'evacuació.

 • No cometi imprudències ni corri riscos innecessaris, no actuï sol i esperi l'ajuda dels mariners del Club.

SI DESCOBREIX UN INCENDI EN ELS VOLTANTS DE LA SEVA EMBARCACIÓ

 • Si es troba en la seva embarcació utilitzi l'emissora de VHF en canal 9.

 • Estiguin atents al desenvolupament de l'incident.

 • Aprestin l'embarcació per si fos necessari salpar amarres.

 • No abandonin l'embarcació.

 • Si l'equip d'emergència li indica que han de salpar es dirigeixi a la zona de Moll enfront del Restaurant o a la zona del Moll d'Espera (segons li indiqui l'equip d'intervenció).

 • Si utilitza un telèfon mòbil marqui el 971 64 00 01 o 676 337 357.

 • Comuniqui'l immediatament als mariners de guàrdia o a l'oficina del Club / Torre de Control.

 • Si utilitza un telèfon mòbil marqui el 971 64 00 01 o 676 337 357.

SI DESCOBREIX UN ABOCAMENT

 • Si es troba en la seva embarcació utilitzi l'emissora de VHF en canal 9.

 • Una vegada hagi comunicat l'emergència intenti identificar quina és la font de l'abocament.

 • Intenti tapar / obstruir amb draps / espiches / taps o amb els mitjans que disposi aquesta causa.

 • Acati les ordres de l'Equip d'Emergència.

 • No cometi imprudències ni corri riscos

 • Comuniqui'l immediatament als mariners de guàrdia o a l'oficina del Club / Torre de Control.

 • Si utilitza un telèfon mòbil marqui el 971 64 00 01 o 676 337 357.

SI DESCOBREIX UN HOME A l'AIGUA

 • Primerament, llanci a l'afectat un CÈRCOL SALVAVIDES (veure pla ubicació salvament).

 • Indiqui a l'afectat la ubicació de l'ESCALA D'EMERGÈNCIA més pròxima (veure pla ubicació salvament).

 • Posteriorment, comuniqui-ho immediatament als mariners de guàrdia o les oficines del Club / Torre de Control.

 • Si es troba en la seva embarcació utilitzi l'emissora de VHF en canal 9.

 • Si no té formació en primers auxilis i/o rescats NO ES LLANCI A la MAR, esperi l'ajuda del personal format.

SI DESCOBREIX UN USUARI MALFERIT

 • Comuniqui'l immediatament als mariners de guàrdia o a l'oficina del Club / Torre de Control.

 • Si utilitza un telèfon mòbil marqui el 971 64 00 01 o 676 337 357.

 • Si utilitza un telèfon mòbil marqui el 971 64 00 01 o 676 337 357.

 • innecessaris, no actuï sol i esperi l'ajuda dels mariners del Club.

SI DESCOBREIX UN PAQUET SOSPITÓS

 • No el toqui ni tracti d'obrir el paquet.

 • Si es troba en la seva embarcació utilitzi l'emissora de VHF en canal 9.

 • Mantingui la calma.

 • Allunyi a les persones que estiguin en els voltants tot el que pugui.

 • Obri les finestres i portes limítrofes.

 • Acati les ordres de l'Equip d'Emergència.

 • No cometi imprudències ni corri riscos innecessaris, no actuï sol i esperi l'ajuda dels mariners del Club.

 • Comuniqui'l immediatament als mariners de guàrdia o a l'oficina del Club / Torre de Control.

 • Si utilitza un telèfon mòbil marqui el 971 64 00 01 o 676 337 357.

 • Si es troba en la seva embarcació utilitzi l'emissora de VHF en canal 9.

 • Localitzi la farmaciola més pròxima (veure pla ubicació salvament).

 • Si no té formació en primers auxilis NO REALITZI OPERACIONS ARRISCADES Al FERIT, esperi l'ajuda del personal format.

SI DESCOBREIX INSTAL·LACIONS EN MAL ESTAT

(instal·lació elèctrica, instal·lació de subministrament d'aigua, estació de subministrament de combustibles, apuntalament d'embarcacions, tendals, baranes o altres estructures metàl·liques deteriorades, etc).

 • Comuniqui'l immediatament als mariners de guàrdia o a l'oficina del Club / Torre de Control.

 • Si utilitza un telèfon mòbil marqui el 971 64 00 01 o 676 337 357.

NORMES DE PREVENCIÓ

 • Si requereix efectuar tràfec de combustibles extremi les precaucions. Comprovi que no hi ha ningú fumant al seu voltant, mantingui el motor parat i la clau de contacte tancada.

 • Utilitzi sempre embuts adequats, preferiblement del tipus antiabocament. No aboqui el combustible directament des del bidó al dipòsit.

 • No deixi connectada la instal·lació de la seva embarcació a la Xarxa Elèctrica del port sense vigilància.

 • Verifiqui que la seva instal·lació interior estigui degudament protegida contra contactes accidentals i sobrecàrregues.

 • Si carrega les bateries de l'embarcació comprovi que estiguin prou ventilades.

 • Verifiqui periòdicament la instal·lació interior de gas. Comprovi totes les connexions, claus de tancament i obertures de ventilació.

 • Mantingui els extintors de bord en bon estat de funcionament.

 • Si ha de realitzar algun tipus de reparació que pugui comportar risc, no la faci només, busqui l'ajuda d'un company.

 • Extremi les precaucions quan efectuï alguna reparació o manteniment dels sistemes elèctrics o circuit de combustible.

MATERIAL EMERGÈNCIES I ANTICONTAMINACIÓ

 • Motobombes contra incendis.

 • Bomba de buidatge.

 • Material absorbent i antiabocaments: Rotllos, mantes i barreres anticontaminació.

 • Sorra absorbent.