Política de privacitat

Dades de entitat titular

S'exposa la política de privacitat i protecció de dades de Club Nàutic Sa Ràpita, d'ara endavant, El club.

Protecció de Dades  

El Club informa els usuaris de la pàgina Web, sobre la seva política de privacitat perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser requerides, en ocasió dels serveis, inscripcions, sol·licituds d'informació i comunicacions.

En aquest sentit, els usuaris podran proporcionar-nos de manera voluntària, informació de caràcter personal, a través dels diferents mitjans posats a la seva disposició en la pàgina web (formularis i adreces de correu electrònic habilitades), a través de missatgeria digital, o bé, via telefònica.

Menors d’edat

 • Menors de 14 anys: el Club no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals i dels seus tutors legals en cap dels mitjans informats. Els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans, manifesten formalment ser majors de 14 anys.

 • Majors de 13 anys i menors de 18 anys. El club en cap cas considerarà vàlida cap inscripció en la qual es facilitin les dades personals del menor en els mitjans informats, que no compti amb el consentiment dels seus tutors legals o bé, sigui realitzada per una altra persona que pugui acreditar que posseeix el consentiment exprés dels tutors legals del menor. Els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans, manifesten formalment tenir el consentiment.

 • Els qui facilitin dades personals de tercers (tripulants, persones de contacte, patrons, armadors, passatgers, treballadors, representants legals, etc.) manifesten formalment tenir el consentiment de cadascun dels titulars de les dades proporcionades o dels seus representants legals, segons correspongui. Consentint aquests, el tractament de les seves dades personals i acceptant aquesta política de privacitat.

El Club garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (RPGD) i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets digitals (LOPDGDD). Per això informa sobre la seva política protecció de dades als usuaris de la pàgina web, d'ara endavant “interessats”.

 • Qui és el responsable del tractament?

Club Nàutic Sa Ràpita

 • Com poden contactar amb el responsable del tractament?  

Poden dirigir-se a esplanada del port, s/n, de la Rápita – Campos, província d'Illes Balears, codi postal 07639

 • Existeix un Delegat de Protecció de Dades amb el qual es pot contactar? 

Sí, els interessats podran posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través de la següent adreça de correu electrònic: 

dpd@prevencioninformatica.com   

 • Amb quina finalitat tractam les seves dades i quina és la base que ens legitima?

En el club tractarem les dades personals facilitades:  

 1. En  els apartats de contacte: amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds i manteniment de relacions comercials i/o contractuals.

La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basat en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquesta finalitat.

 1. En els apartats de Marina seca y sol·licitud d’encallada: a fi de realitzar la gestió d'usuaris, amarraments, la Marina seca, Encallada i la prestació dels diferents serveis.

La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basat en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquesta finalitat.

Les sol·licituds de servei de Marina seca y Sol·licitud d’encallada, manquen de valor contractual, són exclusivament sol·licituds de servei sense confirmar.

 1. En el apartat de Reserva d’amarraments: a fi de realitzar la gestió d'usuaris, amarraments, la Marina seca, Encallada i la prestació dels diferents serveis.

La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basat en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquest a finalitat.

En enviar l'interessat la sol·licitud de reserva d'amarrament, rebrà un dels tres següents tipus de l'estat de la seva sol·licitud de reserva:

 1. De “Confirmació de la reserva”. Si el sol·licitant rep aquest tipus d'e-mail, la seva reserva ha quedat confirmada, informant en el mateix del seu codi de reserva confirmada.

 2. Si el sol·licitant rep aquest tipus d'e-mail, la seva sol·licitud ha quedat en llista d'espera, informant en el mateix del seu codi de reserva en la llista d'espera.

 3. De “Resposta a la petició”. Si el sol·licitant rep aquest tipus d'e-mail, el club contactarà en breu amb l'interessat per a buscar una opció que s'ajusti a la seva petició.

 4. En el apartat d’inscripcions de regates: a fi de realitzar l'organització, gestió i control d'inscrits i classificacions de les diferents regates organitzades.

La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basat en una relació contractual, el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquest fi i l'interès legítim del responsable en alguns dels tractaments.

 1. En el apartat d’escola de vela

 2. A fi de realitzar l'organització, gestió i control d'inscrits de les diferents activitats organitzades.

 3. En relació a les imatges i vídeos, realitzades amb el consentiment dels interessats, seran objecte de tractament per a la promoció i divulgació de les activitats en mitjans lícits.

La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basat en una relació contractual, el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquest fi i l'interès legítim del responsable en alguns dels tractaments.

 1. En el apartat de treballar amb nosaltres: a fi de realitzar la gestió i control de currículums rebuts per a possibles vacants d'ocupació.

La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basat en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquesta finalitat.

 • Durant quan de temps tractarem les seves dades?  

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 1. En els apartats de contacte: mentres els interessats no sol·licitin la seva supressió, amb el propòsit de mantenir-los informats de les accions realitzades en relació a les seves sol·licituds, i sempre que resultin adequats, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats.

 2. En els apartats de Marina seca, Sol·licitud d’encallada i Reserva amarraments:  el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser sol·licitats i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, després seran suprimits.

 3. En l'apartat d'inscripcions de regates: el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser sol·licitats i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, després seran suprimits.

Els resultats de les classificacions seran conservats sempre, com a valor històric i estadístic.

 1. En l'apartat d’inscripcions de l’escola de vela

 2. El temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser sol·licitats i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, després seran suprimits.

 3. En relació a les imatges i vídeos recollits amb el consentiment dels interessats, seran custodiats mentre no es resolgui la seva supressió, atès que la finalitat per a la qual van ser preses, ha expirat.

 4. En l'apartat de Treballa amb nosaltres: el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats, després seran destruïts.

Cedirem les seves dades a altres empreses o organismes de l'Administració Pública?

 1. En els apartats de contactes, Marina seca, Sol·licitud d'encallada i Reserva d’amarrament: no cedirem les dades personals dels interessats a tercers, excepte quan fos necessari per requeriment legal o consentiment exprés de l'interessat/a.

 2. En l'apartat d'inscripcions de regates: podem cedir les dades personals dels inscrits, a les Federacions corresponents, que actuen com a agents col·laboradors de l'Administració Pública, jutges, entitats sanitàries concertades, companyies d'assegurances i reassegurances contractades, quan calgui, entitats bancàries, per a la tramitació del pagament, en funció de la modalitat de pagament, a més d'altres cessions legalment previstes.

 3. En l'apartat d’inscripcions de l’escola de vela: podem cedir les dades personals dels inscrits a les Federacions corresponents, que actuen com a agents col·laboradors de l'Administració Pública, a les entitats asseguradores per a l'assegurança de responsabilitat civil i accidents, a entitats sanitàries concertades, motivat per incidents produïts durant el desenvolupament de l'activitat i a les entitats bancàries per a la tramitació del pagament a través del TPV virtual.

 4. En l'apartat de Treballa amb nosaltres: no està previst realitzar cap cessió de dades a tercers sense el consentiment dels interessats.

 5. Les dades personals dels interessats seran transferides a tercers països o organitzacions internacionals?

No està previst que les dades personals dels interessats siguin transferides a tercers països o organitzacions internacionals en cap dels apartats que sol·liciten dades personals.

 • Quins drets emparen als interessats en relació al tractament de les seves dades personals?

Els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si en el club, estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Així mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que els interessats posseeixen els següents drets:

Accedir a les seves dades

Els interessats té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant i que el concerneixen.

Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que els concerneixen, i que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollides.

Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tendran dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas informem que únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tendran dret a rebre les dades personals que els pertanyin, i que ens hagin facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

Oposar-se al tractament de les seves dades

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats tendran dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan respondrem a la sol·licitud dels interessats per a l'exercici dels seus drets?

Respondrem a les seves sol·licituds com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva petició. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà els interessats de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment?

Sí. Els interessats tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas de retirar el consentiment, no podrem tractar les dades dels interessats per a la tramitació de les seves sol·licituds.

On han de dirigir-se els interessats per a l'exercici els seus drets?

 1. Els interessats podran contactar amb el delegat de protecció de dades, via correu electrònic, indicant en l'assumpte “Exercici de drets club Nàutic Sa Rapita” i en el cos del mail, una descripció de la seva sol·licitud.

O bé,

 1. Enviar un escrit a l'adreça de contacte del responsable, o dirigint-se directament a aquesta mateixa adreça, on podran els interessats emplenar els formularis per a l’exercici dels seus drets.

Tenen els interessats, dret de reclamació?

Sí. Els interessats, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, tenen dret a presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  A aquest efecte poden dirigir-se a la web de la pròpia agència www.agpd.es

Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació contra l'Agència Espanyola de Protecció de dades, vostè pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades.